24410 22373, 6976 970789

Τα τρόφιμα και τα ποτά πρέπει να είναι σε θέση να μη προκαλούν βλάβη στο καταναλωτικό κοινό. Γι’ αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί νομοθεσία η οποία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα τους να είναι ασφαλή κατά την προκαθορισμένη χρήση τους.

Κάθε επιχείρηση διαθέτει υπεύθυνο, ο οποίος μεριμνά προς αυτή την κατεύθυνση. Η διασφάλιση όλων των σταδίων επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς κλπ ποικίλει και εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό εκπονούνται μελέτες HACCP (Hazard Analysis and  Critical Control Points). Η τήρηση των διαδικασιών η οποία καλύπτει τα νομοθετήματα γίνεται ευκολότερη με την εφαρμογή διεθνών προτύπων τα οποία εξειδικεύονται στην ασφάλεια των τροφίμων. Το ISO 22000:2018 αποτελεί το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο στην ασφάλεια τροφίμων. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει μια λίστα βασικών προαπαιτούμενων μέτρων. Στη λίστα αυτή υπάρχει και η απαραίτητη εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Παρασίτων.

Για να διαχειριστούμε τον κίνδυνο των παρασίτων ακολουθούμε 3 στάδια:

  • Αρχικά αποκλείουμε όλες τις πιθανές εισόδους των παρασίτων στο χώρο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται ορθός αρχικός σχεδιασμός του κτιρίου. Τα προαπαιτούμενα προγράμματα περιλαμβάνουν το πρώτο στάδιο.
  • Το δεύτερο στάδιο αναλύει την επικινδυνότητα των εισαγόμενων πρώτων υλών και υλικών. Τα παράσιτα τα οποία είναι και ανεπιθύμητα έχουν και διαφορετικές «συνήθειες» οπότε κάθε υλικό διαθέτει διαφορετικά από αυτά. Επίσης ο αριθμός και το είδος εξαρτώνται από τα μέτρα που λαμβάνει και ο εκάστοτε προμηθευτής. Το στάδιο αυτό ανήκει στην ενότητα που αναλύει τη συνολική επικινδυνότητα.
  • Σύμφωνα με το τρίτο στάδιο πραγματοποιούμε ελέγχους, παρακολουθώντας την προσβολή παρασίτων και πραγματοποιούμε τις αντίστοιχες ενέργειες καταπολέμησης όταν είναι απαραίτητο.

Τα προαπαιτούμενα προγράμματα βασίζονται στον αρχικό σχεδιασμό των κτιρίων όπου και προβλέπονται τα σημεία από τα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση τα παράσιτα. Επίσης περιλαμβάνεται εκπαίδευση προσωπικού για τα παράσιτα, καθαριότητα μηχανημάτων, δειγματοληπτικές μεθόδους ακόμα και επιλογή κατάλληλων προμηθευτών. Ο έλεγχος παρουσίας τρωκτικών, εντόμων και πτηνών πραγματοποιείται από ειδικό επιστήμονα. Στα μέτρα καταπολέμησης χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Παλαιότερα ήταν γνωστός στην κοινωνία  ο Έλεγχος Παρασίτων (Pest Control) ο οποίος στην πραγματικότητα έκανε απλή αναφορά σε μέτρα καταπολέμησης. Στις μέρες μας αυτό έχει αλλάξει, δίνοντας βαρύτητα στα μέτρα πρόληψης  και παρακολούθησης εκτός από τα μέτρα καταπολέμησης. Τα μέτρα αυτά ανήκουν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παρασίτων. Ένα Σύστημα Αυτοελέγχου διαθέτει Προαπαιτούμενα Προγράμματα και ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παρασίτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του. Για την αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού δεν αποδεχόμαστε την παρουσία τρωκτικών σε εσωτερικό χώρο. Σε περίπτωση εμφάνισης προχωράμε σε άμεση διαχείριση.  Όσον αφορά τα έντομα αποδεχόμαστε μικρό πληθυσμό σε εσωτερικούς χώρους. Στις περιπτώσεις έξαρσης, η καταπολέμηση γίνεται πάντα με κατάλληλα σκευάσματα εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του τροφίμου.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε επαγγελματικές λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ